Üç Harflilere Dair – 3. Bölüm

Kaynakça

 1. AKIN, Haydar, Ortaçağ Avrupası’nda Cadılar ve Cadı Avı, Phoenix Yayınevi, Ankara 2011.
 2. ANADOL, Cemal, Tarihten Günümüze Kadar Doğu ve Batı Kültürlerinde Halk İnanışları (Büyü-Sihir-Tılsım-Cin Çarpması), Bilge Karınca Yayınları, İstanbul 2006.
 3. ANONİM, Manghol-un Niuça Tobça’an (Moğolların Gizli Tarihi) I. Tercüme, çev. Ahmet Temir, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010.
 4. BAYRI, Mehmet Halit, İstanbul Folkloru, İstanbul 1947.
 5. BEYDİLİ (Memmedov), Celal, “Eski Türklerde Gizli Tabiat Kuvvetlerine İnanma (İye İnancı)”, Türkler, Cilt 3, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 330-337.
 6. ____, Türk Mitolojisi-Ansiklopedik Sözlük, Yurt Yayınları, Ankara 2005.
 7. BOZKURT, Nebi, “Peri”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt 34, İstanbul 2007, s. 232-233.
 8. CROW, W. B., Büyünün Cadılığın ve Okültizmin Tarihi, Dharma Yayınları, İstanbul 2006.
 9. ÇERİBAŞ, Mehmet, “Türklerde Demirciler ve Şamanlar”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı 42, Ankara 2007, s. 1-10.
 10. ÇEVİRME, Hülya, SAYAN, Ayşe, “Alkarısı İnanmaları ve Bilim”, Milli Folklor, 65, Bahar 2005, s. 67-72.
 11. ÇOBANOĞLU, Özkul, Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları, Akçağ Yayınları, Ankara 2003.
 12. DİRİER, Ürün, “Türkler Nelerden Korkar”, Yeni Aktüel, S. 131, 10-16 Ocak, İstanbul 2008, s. 60-63.
 13. DEMİRCİ, Kürşat, “Dahhak”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt 8, İstanbul 1993, s. 408-409.
 14. DİNÇASLAN, M. Bahadırhan, “Kuzgundan Dinlediğim: Sözcük Avı”, https://issuu.com/mbdincaslan/docs/kuzgundan_dinledi__im_s__zl__k_av__, (Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2014-Erişim Tarihi: 26 Eylül 2016).
 15. DUVARCI, Ayşe, “Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uygulamalar”, Bilig, Sayı: 32, Kış/2005, s. 125-144.
 16. DÜLGER, Elif, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi`ndeki Büyü, Sihir ve Falın Halkbilimi Açısından Değerlendirilmesi”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Konya 2006
 17. Emel Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2005.
 18. Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, Cilt 1, 1. Kitap, Yapıkredi Yayınları, İstanbul 2003.
 19. EYÜBOĞLU, İsmet Zeki, Anadolu İnançları, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 1998.
 20. ____, Cinci Büyüleri-Yıldızname, Der Yayınları, İstanbul 2001.
 21. ____, Anadolu Büyüleri, Der Yayınları, İstanbul 1987.
 22. HANÇERLİOĞLU, Orhan, İnanç Sözlüğü, Remzi Kitbevi, İstanbul 1975.
 23. İNAN, Abdülkadir, “Müslüman Türklerde Şamanizm Kalıntıları”, Türkler, Cilt 3, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 392-399.
 24. Kaşgarlı Mahmud, Dîvanu Lugâti’t-Türk, haz. Ahmet B. Ercilasun-Ziyat Akkoyunlu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2014.
 25. LITTMAN, Enno, Mısır’da Eksorsizm-Cin Çıkarma (Zaar) Ayinleri, çev. Hüseyin Yıldız, Ocak Yayıncılık, İstanbul 2009.
 26. LİGETİ, Louis, Bilinmeyen İç Asya, çev. Sadrettin Karatay, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1998.
 27. ÖGER, Adem, GÖNEL, Tuğba, “Uygur Türkleri Arasında Şamanlar ve Tedavi Yöntemleri”, Turkish Studies, Cilt 6, Sayı 4, Güz 2011, s. 233-248.
 28. RUSSEL, Jeffrey, Lucifer-Ortaçağda Şeytan, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2001.
 29. SARPKAYA, Seçkin, “En Yaşlı, En Eski “Yek”: Eski Türk Kültüründe Şeytan Tipi”, http://fabilog.com/en-yasli-en-eski-yek-eski-turk-kulturunde-bir-seytan-tipi/, (Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2016-Erişim Tarihi:23 Eylül 2016).
 30. ____, “Türk Mitolojisinde Erlik”, http://frpnet.net/makaleler/turk-mitolojisinde-erlik, (Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2014-Erişim Tarihi: 23 Eylül 2016)
 31. ____, “Türkiye Sahası Efsanelerinde Özel Adlı Kötü Ruhlar”, Korku Kitabı, Editör: Emine Gürsoy Naskali, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2014, s. 251-279.
 32. SCOGNAMİLLO, Giovanni-ARSLAN, Arif, Doğu ve Batı Kaynaklarına Göre Cinler, Karizma Yayınları, İstanbul 2003.
 33. ____, İstanbul Gizemleri, Bilge Karınca Yayınları, İstanbul 2006.
 34. ŞAH, İdris, Doğu Büyüsü, Say Yayınları, İstanbul 1996.
 35. ŞAHİN, M. Süreyya, “Cin”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt 8, İstanbul 1993, s. 5-8.
 36. ŞENER, T. Mete, Tılsım ve Büyü Nasıl Bozulur, Der Yayınları, İstanbul 2001.
 37. ŞİBLÎ, Bedreddin Muhammed bin Abdullah, Cinlerin Esrarı, çev. Muhammed Ferşad, Ferşat Yayınları, İstanbul 1974.
 38. ŞİRİN, Turgay, “Metafizik Varlıklardan Cinlere İnancın Psiko-Sosyal Boyutları”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı, İstanbul 2006.
 39. YALTIRIK, Mehmet Berk, “Türk Kültüründe Hortlak Cadı İnanışları”, Tarih Okulu Dergisi, Sayı XVI, İzmir 2013, s. 187-232.
 40. ____, “Eski Türklerde Büyü ve Büyücülük”, Kayıp Rıhtım, http://kayiprihtim.com/inceleme/eski-turklerde-buyu-ve-buyuculuk/, (Güncelleme Tarihi: 25.02.2015-Erişim Tarihi: 15.09.2016).
Bu yazı, "Üç Harflilere Dair" adlı yazı dizimizin bir parçasıdır.

Yorumlar